Cr Navigator
O roli lidera i odpowiedzialności instytucji finansowych
powrót
Wywiad z Arturem Nowakiem-Głowackim, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych i Fundacja Będę Kim Zechcę, oraz Andrzejem Roterem, Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych, o tym co znaczy być dobrym liderem, a także o odpowiedzialności społecznej instytucji finansowych.  

CR Navigator: Konferencja NieNieOdpowiedzialni to wydarzenie tworzone przez i dla przedstawicieli instytucji finansowych. Jaka jest odpowiedzialność społeczna tych instytucji?  
 
Artur Nowak-Gocławski: Od kilku lat możemy zauważyć zmniejszone zaufanie do instytucji finansowych. Jest to wynikiem, rozpoczętego w 2008 r., światowego kryzysu finansowego, który miał silny wpływ również na polski rynek finansowy. Instytucje finansowe powinny być instytucjami zaufania publicznego, ciąży na nich duża odpowiedzialność społeczna – istotnymi dla nich wartościami powinny być m.in.: odpowiedzialna sprzedaż, pełna informacja na temat wykorzystania produktów finansowych, zrównoważone podejście do prowadzenia przedsiębiorstwa. Podczas naszej konferencji zostaną przedstawione wyniki badania: „Służba czy biznes? Rola instytucji finansowych w gospodarce”, przeprowadzonego przez Dominikę Maison, uznaną badaczkę zachowań konsumenckich. Badanie przedstawia poziom zaufania do instytucji finansowych. Wyniki będą udostępnione po konferencji na portalu www.nienieodpowiedzialni.pl.
 
Andrzej Roter: W ostatnich kilku latach, czasu spowolnienia gospodarczego w Polsce, czy kryzysu na świecie, mieliśmy na rynku finansowym nawet nazbyt wiele przykładów, wydawałoby się, spektakularnych sukcesów, których owoce okazywały się gorzkie zarówno dla samych instytucji finansowych, jak i dla zarządzających nimi menadżerów. Aktualnie okres odbudowy koniunktury to najwyższy czas na to, by również instytucje finansowe podjęły wysiłek odbudowy wizerunku sektora, który jest tworzony przez instytucje zaufania publicznego.
 
CRN: Tytuł tegorocznej konferencji NieNieOdpowiedzialni to „Wybory Liderów: Wskaźniki czy wartości?". Branża finansowa jest szczególnie nastawiona na wyniki, cyfry i mierzalne rezultaty, skąd akurat pomysł na taki tytuł i zagadnienie do refleksji?
 
A. N-G.: Tytuł konferencji jest pytaniem o to, co naprawdę powinno się liczyć dla przedsiębiorcy. Wydaje się, że w każdym biznesie powstaje dylemat, co jest ważne – zysk czy wartości. Czy nie jest to jednak pozorny dylemat? Idea zrównoważonego biznesu zakłada połączenie dwóch celów – z jednej strony maksymalizacji zysków, z drugiej – realizacji założeń zrównoważonego biznesu. Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna angażować się społecznie i dostrzegać, jak ważna jest etyka w biznesie.
 
A. R.: Tytułowe pytanie można by było rozszerzyć - wysoki zysk za wszelką cenę teraz, czy etyka i zysk, choć może nie tak wysoki już teraz, w najbliższym okresie sprawozdawczym? Odpowiedzi na takie pytania nie są łatwe co do zasady, ale również co do zasady mogą się okazać praktycznie pożyteczne zarówno dla samych instytucji finansowych, jak i dla ich menedżerów. Nie tylko bowiem budują kapitał społeczny, ale chronić mogą przed popełnieniem kardynalnych błędów przez liderów instytucjami finansowymi. 
 
CRN: Wiele ostatnio mówi się i pisze o tym, że Polacy mają problemy z tworzeniem efektywnych, dobrze działających zespołów, a także o folwarcznej kulturze panującej w firmach, która jeszcze mocniej ugruntowuje pozycję szefów. Czy na pewno potrzebujemy debaty o przywództwie? Może powinniśmy mówić o tym, jak tworzyć zespół?
 
A. N-G.: Podczas konferencji chcemy szukać wskazówek, jakich wyborów powinniśmy dokonywać jako menadżerowie, liderzy, przywódcy, kiedy pojawiają się dylematy odpowiedzialnego społecznie biznesu. Czy sukces firmy może być realizowany kosztem klienta lub wbrew interesom społecznym? Nie mniej ważnym pytaniem jest, czy sukces ten może być realizowany kosztem pracowników? A to jest właśnie zadaniem lidera – dbać zarówno o zyski, jak i o pracowników i klientów. Tworzenie dobrego zespołu zaczyna się od dobrego, zrównoważonego w swoich działaniach, przywódcy.
 
A. R.: Dobry zespół, by funkcjonować efektywnie i twórczo, potrzebuje dobrego lidera, przywódcy. Jego rolą jest nie tylko zrealizowanie założonych celów, ale włączanie w ich realizację całego zespołu, dając mu poczucie współodpowiedzialności z liderem za etyczność przedsiębiorstwa, zarówno w stosunku do klientów, kontrahentów, jak i współpracowników.
 
CRN: Jak postrzega Pan rolę lidera w organizacji? Czy ma realny wpływ na kształtowanie wartości w organizacji?
 
A. R.: Lider odgrywa kapitalną rolę – z jednej strony jest wprost powołany do budowania i kształtowania wartości w zarządzanym przez siebie biznesie. Jednak może on też, kierowany złudną konsekwencją w realizacji celów, stawianych jemu i kierowanej przez niego organizacji, doprowadzić do zmarnotrawienia jej wcześniejszego dorobku, pozycji. Bezrefleksyjne działanie, polegające na ograniczaniu pola oceny efektów jedynie do statystycznych wskaźników, obliczanych w perspektywie najbliższego okresu sprawozdawczego, czy wyłącznie premiowego, eliminowanie z własnego pola widzenia perspektywy i potrzeb interesariuszy, wielokrotnie już było negatywnie weryfikowane nie tylko z etycznego, ale i ekonomicznego punktu widzenia. Lider powinien nie tylko rozumieć ideę zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który zapewnia przenikanie się wartości ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Powinien umieć ocenić i taką ocenę uczynić procesem, czy codzienna praktyka biznesowa całej  jego organizacji jest z tym rozumieniem idei rozwoju spójna. 
 
A. N-G.: Wartości w organizacji tworzą jej kulturę i zależą w dużej mierze od postawy lidera. To, w jaki sposób on zarządza, komunikuje się z pracownikami i ich motywuje, ma duży wpływ na tę kulturę. Lider determinuje postawy i zachowanie się w organizacji menedżerów niższych szczebli, a cała kadra menedżerska wpływa z kolei na rozwijanie pożądanych postaw i wartości całej społeczności ludzi firmy.
 
CRN: Jak być dobrym liderem? Jakie są wg Panów jego cechy? Czy są one uniwersalne, czy też branża finansowa inaczej je kształtuje?

A. R.: Istnieją pewne charakterystyczne cechy każdego dobrego lidera. Musi on zjednywać sobie ludzi, musi ich szanować i umieć słuchać. Przywództwo silne, wpływowe, trwałe, w moim przekonaniu opiera się na osobistym przykładzie działania, osobistym zaangażowaniu, które staje się zaproszeniem, zachętą, motywacją dla członków zespołu do praktykowania takich samych postaw, a jednocześnie niejako w konsekwencji takich postaw stworzone zostaje źródło wzrostu tak podstawowej instytucji społecznej, jaką jest zaufanie. Ono zaś wydłuża i silnie wzmacnia pozytywną perspektywę dla realizacji wizji lidera.
 
A N-G.: Lider powinien stać się dla ludzi przewodnikiem, latarnią, autorytetem, nie tylko menedżerem.  To wymaga od nas ciągłego kształcenia, rozwoju i patrzenia znacznie dalej niż na czubek naszego nosa. 
 
Artur Nowak-Gocławski - pomysłodawca, współzałożyciel i członek zarządu ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych – pierwszej spółdzielni w branży doradztwa finansowego oraz szef Grupy ANG SA, której częścią jest ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Od 20 lat związany z branżą finansową, głównie z bankowością, od 10 lat szuka własnych dróg jako przedsiębiorca. Zwolennik społecznościowego podejścia do budowy kultury organizacyjnej firmy i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Założyciel i szef Fundacji Będę Kim Zechcę, której zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi i propagowanie wolontariatu pracowniczego.

Andrzej Roter - dyrektor generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 r. Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu Zasad Dobrych Praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.
 
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: