Cr Navigator
Od partnerstwa międzysektorowego do CSR
powrót
Udział w projektach ekologicznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe daje możliwość realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju (sustainable development) i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w wymiarze środowiskowym. Różnego rodzaju instytucje, w tym firmy wytwórcze i usługowe, coraz częściej decydują się na takie działania w celu ograniczenia ryzyka ekologicznego związanego z prowadzoną działalnością, poprawienia swojego wizerunku i umocnienia pozycji na rynku, a co za tym idzie – zwiększenia zysków. Z roku na rok przybywa profesjonalnie przygotowanych strategii CSR, więc zwiększa się obszar współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem prywatnym, obierającym drogę zrównoważonego rozwoju. 

Jedną z organizacji wspierających firmy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju jest Fundacja Aeris Futuro (FAF), zajmująca się także promowaniem ochrony środowiska. Organizacja ta pilotuje szereg projektów, które mają na celu skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochronę i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz edukowanie i promowanie odpowiedzialnego biznesu.
Realizacja projektów FAF odbywa się we współpracy z licznymi partnerami biznesowymi, dzięki czemu zyskują oni możliwość angażowania się w działania z obszaru CSR. W wyniku takiej współpracy projekty realizowane przez sektor biznesu wspierane są zaufaniem społecznym, jakim cieszą się uczestniczące w nich organizacje pozarządowe, co umożliwia im skuteczne i sprawne wejście do grona instytucji odpowiedzialnych społecznie. Ponadto współpraca międzysektorowa zapewnia inicjatywom prawidłowy przebieg i wysoki standard.

Pozytywna wymiana

Projekty współpracy FAF z biznesem opierają się w dużej mierze na idei offsetowania (z ang. carbon offset). Chodzi w niej o uświadomienie sobie faktu, iż wszelkim formom ludzkiej działalności towarzyszy emitowanie do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), którego nadmiernej ilości nie jest ona w stanie przetworzyć. Zadaniem wynikającym z tej  świadomości jest podejmowanie różnego rodzaju działań, które zrekompensują szkodliwy wpływ, wspomogą środowisko naturalne lub ograniczą emisje CO2 w przyszłości. Główne działania offsetowe to sadzenie drzew, wymiana żarówek na świetlówki, zastępowanie przestarzałych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na nowoczesne – energooszczędne i wytworzone z uwzględnieniem środowiska naturalnego.
Na offsecie opierają się programy współpracy FAF z biznesem, pośród których wymienić można „Odpowiedzialny rozwój”, CZAS NA LAS oraz „Zeroemisyjne Wydarzenia” (w ramach projektu „Zielone Wydarzenia”). W zależności od zakresu zaangażowania partnerów, działania w ramach poszczególnych programów prowadzone mogą być zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy partnerskiej.

W ramach programu „Odpowiedzialny Rozwój” FAF pomaga partnerom zmienić ich firmy w eko-firmy, czego ostatecznym efektem może być przyznanie Certyfikatu Eko-biura. W trakcie jego realizacji pracownicy Fundacji przeprowadzają działania edukacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii, korzystania ze sprzętów i materiałów najwyższej wydajności, segregacji odpadów w ramach infrastruktury przedsiębiorstwa czy organizacji tańszego i mniej obciążającego środowisko naturalne transportu. Szerszą formą tej współpracy jest wdrażanie kompletnych projektów edukacyjnych, wolontariatu pracowniczego, ekologicznych kampanii promocyjnych, konferencji i eventów. Priorytetowe jest w takiej sytuacji doprowadzenie do stałego offsetowania nieuniknionych emisji CO2 firmy poprzez wsparcie projektów neutralizujących emisje np. zalesiania czy edukacji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
W programie Odpowiedzialny Rozwój wzięli udział między innymi BRE Bank, IKEA Targówek, Cadbury Wedel, z UNDP Polska,  Vattenfall, TP SA, MARR, Scania i MPK Lublin.

Konferencje z zielenią w tle


„Zeroemisyjne Wydarzenia” to program doradczy, służący ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne wydarzeń takich jak konferencje, szkolenia czy festiwale. Pracownicy FAF wraz z organizatorami, którymi coraz częściej są firmy, szacują potencjalny wpływ wydarzenia na środowisko, ustalają metody ograniczania zużycia energii i zasobów naturalnych oraz sposoby rekompensaty emisji CO2 poprzez udział w programie CZAS NA LAS. Wiedza przekazywana podczas wspólnych rozmów służy dodatkowo edukacji ekologicznej. Doświadczenie potwierdza, że ekologiczny charakter wydarzenia wpływa pozytywnie na jego uczestników i na wizerunek organizatora w oczach jego partnerów.
Fundacja współorganizowała wydarzenia takie jak: konferencja PGNiG „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej”, konferencja „Handel Emisjami CO2” organizowana przez Gazetę Prawną, Forum Młodych 2009 „Ekologia – Ekonomia – My” organizowana przez Europejskie Centrum Solidarności. Corocznie bierze udział w konferencjach „Zrównoważony Rozwój” organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i kursie „Challenges of Sustainable Development” prowadzonym przez Fundację Sendzimira.

CZAS NA LAS to program neutralizacji emisji CO2 poprzez sadzenie drzew, połączony z różnymi formami edukacji ekologicznej. Program został wpisany do inicjatywy Ministerstwa Środowiska z okazji COP14 "Partnerstwo dla Klimatu" oraz kampanii Agendy ONZ ds. Środowiska UNEP „Obsadźmy naszą planetę”, a honorowy patronat sprawuje nad nim od początku, czyli od 2005 r., Ministerstwo Środowiska
Projekt ten ma stały schemat realizacji, na którego podstawie wspólnie z przedstawicielami instytucji-sponsora ustalany jest indywidualny plan działania. Instytucje zgłaszające się do jego realizacji mają możliwość poznania swojego śladu klimatycznego (czyli obliczenia ilości CO2 uwalnianego do atmosfery w wyniku różnorodnych form własnej działalności), a następnie jego rekompensaty. Obliczeń wielkości emisji oraz ilości drzew potrzebnych do jego neutralizacji dokonuje się za pomocą stworzonego przez Fundację KALKULATORA CO2. Sadzenie drzew jest przy tym preferowaną formą rekompensaty środowiskowej, dla którego alternatywą jest formuła eko-pakietu, powstała w wyniku dotychczasowych działań. Eko-pakiet, czyli zestaw energooszczędnych sprzętów AGD i RTV,  przekazujemy do użytkowania instytucjom społecznym, takim jak szkoły czy domy dziecka.

Lokalnie-niemedialnie

Przy realizacji programu współpracujemy ze społecznościami i instytucjami lokalnymi (gminami, nadleśnictwami, placówkami oświatowymi) na terenie całego kraju. Przez 5 lat posadziliśmy wspólnie około 450 000 sadzonek.
Udział w programie CZAS NA LAS wzięli między innymi Dell, Tauron Polska Energia, Vattenfall, Mattel, SC Johnson, Fortis Bank, Fortis Foundation Polska, IKEA Kraków, Rockwool Polska, Hewitt Associates, The Sendzimir Foundation, Gazeta Prawna.

Jedną z firm, która skorzystała ze wsparcia merytorycznego FAF, była Grupa Tauron Polska Energia. Grupa Tauron zadeklarowała chęć i gotowość rekompensaty emitowanego przy okazji swojej działalności CO2 oraz promowania idei offsetowania, co zostało wdrożone w ramach programu OFFSET Z TAURONEM.

Pierwszym etapem projektu było dokonanie wyliczeń w celu ustalenia skali działania. Za pomocą kalkulatora CO2 obliczono,  że w wyniku różnorodnych form swojej działalności firma Tauron produkuje 1670 ton dwutlenku węgla rocznie. Neutralizacja takiej ilości CO2 jest możliwa poprzez posadzenie 20 000 drzew i potrzeba na nią 50 lat (badania dowodzą, że jedno drzewo w ciągu 50 lat swojego życia jest w stanie przetworzyć około 750 kg CO2). Ostatecznie zakupiono 16 000 sadzonek drzew różnych gatunków oraz 2 zestawy Eko-pakietów, które przekazano wraz z materiałami edukacyjnymi rodzinnym domom dziecka w Gorzanowie koło Kłodzka oraz w Świętochłowicach, zachęcając ich mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska.

Kolejnym etapem pracy było przygotowanie akcji zadrzewiania. Odpowiedni teren wybrany został we współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym (KPN) i Ojcowskim Parkiem Narodowym (OPN). Zebrana została także grupa osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w sadzeniu drzew oraz takich, które mogłyby czuwać nad prawidłowym jego przebiegiem. Ustalono także, kto w kolejnych latach będzie sprawował opiekę nad drzewkami.
Drzewka zasadzono podczas dwóch osobnych akcji zadrzewiania w KPN oraz OPN. Wzięli w nich udział uczniowie Szkół ze Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry oraz mieszkańcy Rodzinnego Domu Dziecka z Gorzanowa, którym asystowali przedstawiciele Taurona oraz Fundacji. 
Kolejna edycja OFFSETU Z TAURONEM miała miejsce w Zakopanem wiosną tego roku.  Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w strefie ochronnej Zakładu Utylizacji Odpadów posadzono w sumie 4 000 drzew. Poza pracownikami FAF i przedstawicielami Taurona w akcji wzięli udział: młodzież z Gimnazjum nr 2 w Zakopanem, ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR, snowboardzistka Jagna Marczułajtis, piłkarz Ruchu Chorzów Maciej Scherfchen, muzyk Krzysztof Trebunia Tutka, mistrz olimpijski Dariusz Goździak oraz medalista olimpijski Franciszek Groń Gąsienica.

Praca u podstaw a zrównoważony rozwój


Dzięki temu, iż w polskim społeczeństwie zwiększa się świadomość ekologiczna, a zysk przestaje być traktowany jedynie w kategoriach finansowych, działania CSR zmieniają swój charakter. Coraz częściej realnie wpływają na polepszenie warunków społecznych i przyrodniczych, a nie tylko na medialną poprawę wizerunku firmy. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zachęcać przedsiębiorców do podejmowania przemyślanych eko-inwestycji, które przyniosą ich firmom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu wielowymiarowe zyski.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: