Cr Navigator
CSR w Polsce „Menedżerowie 500/Lider CSR” – raport z badania
powrót

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand & Company Polska przedstawiają Raport z badania rynku CSR w Polsce „Menedżerowie 500/Lider CSR – Spowiedź Praktyków”, będący podsumowaniem sytuacji CSR-u na polskim rynku.

W badaniu „Menedżerowie 500/Lider CSR” wzięli udział menedżerowie z przedsiębiorstw znajdujących się na liście 500 największych firm w Polsce. Celem tego projektu było zdiagnozowania obecnej sytuacji CSR-u na polskim rynku, zarówno weryfikacja postaw  menedżerów względem CSR (Badanie Menedżerowie 500), jak i określenie osobistych motywacji oraz wizji rozwoju CSR. 

 

Wyniki badania Menedżerowie 500 dowodzą, że wiedza przedstawicieli największych firm w Polsce na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) rośnie. Znajomość tej idei  deklaruje 58 proc. badanych. Z kolei do nieznajomości tego zagadnienia przyznaje się jedna piąta. Menedżerowie największych firm pod pojęciem społecznie odpowiedzialnego biznesu rozumieją działania, które uwzględniają środowisko lokalne, pracowników, klientów, dostawców, partnerów, innych interesariuszy, a także dbałość o środowisko naturalne. Innym istotnym czynnikiem charakteryzującym CSR w pojęciu badanych jest etyczne prowadzenie biznesu i przestrzeganie norm. 

 

Dylemat wśród badanych wprowadziło pytanie dotyczące inwestycji społecznych wobec doraźnych zysków. Badani deklarują większą korzyść ze wspierania lokalnych organizacji pozarządowych niż tej płynącej ze wspierania prestiżowych wydarzeń sportowych lub kulturalnych.

 

Czy CSR pozostaje nadal tylko w sferze idei? Połowa przebadanych firm twierdzi, że posiada strategię działań dotyczącą wdrażania zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Jednakże sam fakt posiadania strategii nie oznacza jeszcze, że jest ona w pełni wdrożona. I tak, dwie piąte badanych firm przekonana jest, że ich zaangażowanie we wdrażanie zasad CSR jest powyżej przeciętnej na tle 500 największych firm w Polsce, a 14 proc. jest przekonane, że ich zaangażowanie jest zdecydowanie powyżej średniej.

 

Badanie ujawnia również, że w ponad połowie firm nie ma osoby, która zajmowałaby się wprowadzaniem koncepcji CSR-u. W  prawie jednej trzeciej firm badani wskazywali zarząd, jako organ odpowiedzialny za wdrażanie strategii CSR. 

 

W kwestii zaangażowania społecznego firm, wyróżniają się inicjatywy, których celem jest wsparcie finansowe, rzeczowe oraz wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony środowiska, rozwoju społeczności lokalnej, wspierania nauki, oświaty, edukacji, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

 

Tym, co przemawia za działaniami społecznie odpowiedzialnymi jest w 76 proc. budowanie wizerunku firmy. Wzrosło przekonanie, że lepsze relacje ze społecznością lokalną są istotnym elementem działań CSR. Ważne okazuje się również przekonanie o długofalowej opłacalności takich działań (ponad połowa badanych w porównaniu z jedną trzecią w 2003 roku). Jedna trzecia jako motywację wskazuje chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej, poczucie obywatelskiego obowiązku oraz, po prostu, wymogi korporacyjne.

 

Nadal wśród badanych pokutuje przekonanie, że główną korzyścią zewnętrzną z wdrażania CSR-u jest poprawa wizerunku i reputacji firmy (79 proc.). Ponadto badani  wskazują na większa szanse na długofalowe powodzenie firmy, zainteresowanie mediów, a także zrównoważony rozwój kraju/regionu (40 proc.).

 

W opinii badanych polski rynek CSR najbardziej rozwijają kolejno: branża produkcji żywności, energetyczna, banki, branża farmaceutyczna, paliwowa, telekomunikacja i motoryzacja. Na końcu plasują się branża kosmetyczna i reklamowa. Istotne znaczenie ma, w powszechnej opinii respondentów, brak lidera – firmy, która jest wzorem działania zgodnie z zasadami CSR-u. 48 proc. badanych nie potrafiło wskazać wyróżniającego się na tym polu przedsiębiorstwa. 12 proc. uznało, że jest to Danone i kolejno PKN Orlen (5 proc.), TP i Kompania Piwowarska (po 2 proc.).

 

Badanie jakościowe: „Lider CSR”, będące drugą częścią projektu, zostało  przeprowadzone została w oparciu o wyniki z części ilościowej. Na jej podstawie wytypowano kilkanaście osób, które wykazywały ponadprzeciętne zaangażowanie i wiedzę na temat CSR-u. Badanie jakościowe miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy naszych rozmówców można nazwać liderami CSR w Polsce.

 

Wnioski wypływające z badania wskazują, że to głównie kobiety są liderkami w dziedzinie CSR-u. Zainteresowanie biznesem odpowiedzialnym społecznie wynikało z wyznawanych wartości i motywacji osobistych. Według badanych główną barierą na drodze rozwoju CSR-u jest niezrozumienie, czym jest CSR, czy też traktowanie CSR-u jak kolejnego modnego narzędzia. Na sukces liderów CSR-u złożyły się liczne inicjatywy, np.: opracowanie wolontariatu, czy też strategii rozwoju uwzględniającej CSR w zarządzaniu firmą. 

 

Cały raport z badań dostępny jest TUTAJ

 

 

 
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: