Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - DB Shenker
powrót
W ramach rozmów z laureatami tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przedstawiamy Państwu wywiad z Januszem Górskim, Prezesem firmy DB Schenker. 

W czym Pana zdaniem leży źródło skutecznego CSR?

Według mnie źródło skutecznego CSR to wpisanie  strategii odpowiedzialnego biznesu w strategię biznesową firmy. Konsekwentna realizacja takiego podejścia to klucz do sukcesu.  Wymaga ona  stworzenia kultury organizacyjnej, która promuje zaangażowanie ludzi w projekty z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Dzięki tym wartościom  można lepiej rozumieć otoczenie i współpracować z nim, budując dobre relacje ze wszystkimi  interesariuszami, w zgodzie ze środowiskiem i etyką. Jednocześnie zwiększa się poziom satysfakcji z pracy, lepiej rozumiemy firmę, rynek i zmiany zachodzące na rynku.

Jakie są Państwa plany rozwoju działań z obszaru CSR?


Postawiliśmy sobie konkretne, mierzalne cele, które dotyczą wszystkich interesariuszy. Rozwijamy firmę, budując relacje oparte na dialogu, promując postawy proekologiczne i zasady zgodne z naszym kodeksem etycznym. Przejawia się to w naszych działaniach operacyjnych i ofertach dla klientów. Kluczowe  znaczenie dla operatora  logistycznego ma proekologiczne podejście do biznesu. Dlatego też szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności ekologicznej jazdy przez naszych kurierów, właściwy dobór floty pojazdów o obniżonej emisji dwutlenku węgla, odpowiednie wypełnienie samochodów aby optymalizować ich liczbę na drogach przy zapewnieniu najwyższej jakości dla klientów. Rozbudowujemy również pakiet ekologicznych rozwiązań biznesowych. Wprowadziliśmy elektroniczną fakturę, oferujemy klientom informacje na temat emisji spalin podczas transportu ich towarów oraz możliwość skorzystania z rozwiązań kolejowych.
Kolejnym obszarem, na którym się skupiamy są programy wsparcia zaangażowania społecznego naszych pracowników. Obecnie toczy się już szósta edycja programu wolontariackiego, w którym w ciągu ostatnich trzech lat wzięło udział blisko 1000 osób. W nasze projekty włączamy również dostawców i klientów, współpracujemy z lokalnymi organizacjami i instytucjami publicznymi wokół 17 terminali DB Schenker na terenie Polski. Chcemy być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Będziemy kontynuować współpracę na tym polu, wykorzystując wiedzę na temat społecznych oczekiwań pozyskaną w badaniu „DB Schenker jako preferowany sąsiad”. Zgodnie z naszą wizją „Dostarczamy przyszłość” więc chcemy  rozwijać CSR jako sposób na odpowiedzialne zarządzanie biznesem i dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami.


Jakie są najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami, budującymi wartość swojej firmy w oparciu o strategię odpowiedzialności?


Obecna sytuacja rynkowa, zwłaszcza po okresie kryzysowym,  wyraźnie pokazuje jak ważna jest dobra, oparta na zaufaniu współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami globalnego łańcucha dostaw. Pozwala ona lepiej zmierzyć się z niespodziewanymi wahnięciami popytowymi czy też gwałtownymi ograniczeniami produkcji, wynikającymi  często z klęsk żywiołowych, jak przykładowo marcowe  trzęsienie ziemi w Japonii.  Strategia odpowiedzialności społecznej wpisana jest w zrównoważony rozwój naszej firmy, który nieodłącznie związany jest z budowaniem wartości w długim czasie. Jednak koncepcje „zrównoważonego rozwoju” nie są jeszcze w pełni akceptowane na polskim rynku. Nadal pokutuje mit, że bardziej istotne są  krótkotrwałe zyski niż długoterminowy stabilny rozwój. Oczywiście, jak zwykle w biznesie, każda firma powinna szukać własnego modelu rozwoju, który łączy te dwa wyzwania: krótko- i długookresowe. Właśnie poszukiwanie równowagi jest istotne dla efektywnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pana firmie?

DB Schenker w Polsce ideę społecznej odpowiedzialności zaczął włączać w strategię rozwoju i działania firmy już w latach 90-tych. Budowaliśmy swój model biznesowy, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, równowagę między ekonomią, etyką i ekologią. Obecnie CSR realizowany jest na wszystkich polach z uwzględnieniem każdej z grup interesariuszy firmy - klientów, pracowników, dostawców, społeczności lokalnych, mediów czy studentów.
Dla operatora logistycznego takiego jak DB Schenker  jednym z newralgicznych obszarów jest wpływ naszych działań na środowisko naturalne. Podejmujemy szereg działań,  aby  kształtować proekologiczne postawy w obrębie naszych kluczowych grup interesariuszy: klientów i dostawców usług transportowych. Sprzyja temu również realizacja projektów proekologicznych przez naszych pracowników.

Realizując odpowiedzialne łańcuchy dostaw kładziemy nacisk na partnerskie relacje z najważniejszą dla nas grupą dostawców – firmami transportowymi i zatrudnionymi przez nich kurierami. Zależy nam aby nasze cele realizować według tych samych standardów, zasad i wartości.


Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: