Cr Navigator
Podnoszenie standardów CSR a dojrzałość przedsiębiorstw
powrót
Na temat promocji standardów CSR, roli samoświadomości przedsiębiorstw w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, a także o znaczeniu kompetencyjnego angażowania się firm w działalność społeczną o środowiskową opowiada,   Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

Czy Pani zdaniem biznes dojrzał już do współdziałania w zakresie promocji standardów odpowiedzialności społecznej?

Przez promowanie standardów społecznej odpowiedzialności rozumiem gotowość firm do propagowania dobrych praktyk w otoczeniu społecznym i biznesowym. Jest to cecha właściwa przedsiębiorstwom, które osiągnęły wyższy stopień dojrzałości w swoim podejściu do CSR. Charakteryzuje go niewymuszona zewnętrznymi wymaganiami potrzeba polepszania standardów życia społecznego, gospodarczego czy środowiskowego. By osiągnąć ten poziom samoświadomości, firmy muszą jednak włączyć CSR do swej strategii prowadzenia biznesu oraz głównego celu biznesowego. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności jako jednego z istotnych wyznaczników miejsca firmy w gospodarce czy życiu lokalnej społeczności staje się drogą do propagowania tej idei w otoczeniu. Może to dotyczyć relacji z klientami, czy innymi przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw. Coraz częstsze inicjatywy w tym zakresie świadczą o dojrzewaniu do współdziałania na tym polu firm, nierzadko reprezentujących tę samą branżę. Jestem przekonana, że tego rodzaju koalicji na rzecz promocji standardów CSR będzie coraz więcej.

Czy dostrzega Pani jakąś zmianę, związaną bezpośrednio z przygotowaniami lub wynikającą z objęcia przez Polskę przewodnictwa w UE?

Już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem polskiego przewodnictwa w Radzie UE można było zauważyć pozytywne zmiany w podejściu do CSR. Mam na myśli ogłoszenie strategii „Europa 2020”. Jej integralnym elementem jest postulat zintensyfikowania działań na rzecz wzmocnienia zaufania między przedsiębiorstwami a ich klientami, kontrahentami i pracownikami. Wydaje się, że szczególnie ostatnie lata osłabienia gospodarczego na świecie dobitnie przypomniały o kapitale, jakim jest odpowiedzialność w biznesie i zaufanie dzięki niemu osiągane. To kapitał, który zapewnił wielu firmom wyjście wzmocnionymi z kryzysu. Doświadczenie to wpłynęło na poprawę klimatu wokół idei CSR, która wciąż jeszcze bywa kwalifikowana  do praktyk marketingowych czy PR.
Strategie takie jak „Europa 2020” czy „Polska 2030” służą przeniesieniu dyskusji na temat roli CSR w życiu społecznym i gospodarczym na nowy poziom. Wydarzenie tej rangi co obecne przewodnictwo Polski wzmacniają dodatkowo te pozytywne tendencje poprzez aktywne włączenie państwa w dialog z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w rozwój idei społecznej odpowiedzialności. Wszystkie te czynniki powodują, że realne staje się np. wypracowanie wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu w perspektywie 2050 r. Wiele zatem wskazuje, że ostatnie miesiące zapoczątkowały trwałe zmiany w postrzeganiu CSR w Polsce.

(...) jedynie łączenie kompetencji z oczekiwaniami i potrzebami zidentyfikowanymi w naszym otoczeniu, stanowi gwarancję przeciwdziałania istotnym problemom społecznym i środowiskowym oraz budowania nowej jakości w relacjach biznesu ze społeczeństwem.


Czy Pani zdaniem swobody gospodarcze UE wspomagają rozwój koncepcji CSR, wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk czy promocję standardów odpowiedzialności?
Do niedawna CSR był w Polsce domeną przedsiębiorstw wielonarodowych, prowadzących działalność transgraniczną. Słabością tego okresu była znikoma możliwość zastosowania obcych nam praktyk. Dziś, gdy działamy w warunkach swobód gospodarczych, dzięki rozbudowanym kontaktom handlowym i społecznym, nauczyliśmy się nie tylko czerpać z doświadczeń innych, co może się pozytywnie przysłużyć realizacji naszych celów, ale i doceniać to, co jest naszym własnym dorobkiem. Korzystanie z wypracowanych na świecie standardów pozwala doskonalić nasze praktyki. Bo tradycje przedsiębiorczości opartej na zasadach społecznej odpowiedzialności są w Polsce bogate.

W jaki sposób reprezentowana przez Panią firma uczestniczy w rozwijaniu współpracy na poziomie promocji CSR w swoim sektorze?

Grupa LOTOS angażuje się w promocję CSR wielopłaszczyznowo. Jesteśmy członkiem organizacji powołanych do propagowania dobrych praktyk obywatelstwa korporacyjnego, takich jak Global Compact i FOB. Obie organizacje zrzeszają największe firmy naszej branży. To ułatwia porozumienie i budowanie wspólnych strategii działania. Przykładem z ostatniego okresu jest  koalicja na rzecz zrównoważonego rozwoju branży energetycznej zainicjowana przez PGNiG, do której przystąpiliśmy w ubiegłym roku.

Jakie praktyki z zakresu CSR są Pani zdaniem najskuteczniejsze i dlaczego?

Zasadą, do której staramy się konsekwentnie stosować, jest angażowanie w praktyki CSR zgodnie z kompetencjami, wynikającymi z wiedzy i doświadczenia właściwego naszej branży. Jestem przekonana, że jedynie łączenie kompetencji z oczekiwaniami i potrzebami zidentyfikowanymi w naszym otoczeniu, stanowi gwarancję przeciwdziałania istotnym problemom społecznym i środowiskowym oraz budowania nowej jakości w relacjach biznesu ze społeczeństwem. To przyczyny, dla których Grupa LOTOS długofalowo angażuje się w takie inicjatywy, jak wspomaganie procesu  zachowania bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, czy walorów naturalnych Wyspy Sobieszewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru NATURA 2000 i rezerwatów na tym obszarze oraz  zahamowanie liczby wypadków drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Tego rodzaju działanie przynosi korzyść wszystkim zaangażowanym – zarówno społeczeństwu, jak i firmie.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: