Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Anna Pulnar, Bank Millennium
powrót
Wywiad z Anną Pulnar,  Konsultant ds. CSR w Banku Millennium
Strategia CSR to…

kierunkowskaz pokazujący, w którą stronę i w oparciu o jakie zasady zamierza rozwijać się firma oraz zbiór informacji o głównych grupach interesariuszy i mierzalnych celach do realizacji w określonej perspektywie czasu.

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

To zależy od wielkości i charakteru firmy. Dobrym początkiem dla efektywnego wdrażania strategii jest stworzenie stanowiska koordynatora działań CSR oraz zespołu roboczego składającego się z menedżerów działów kluczowych dla realizacji polityki CSR. Daje to szansę na wymianę opinii, zgłaszanie wniosków i pomysłów dotyczących polityki CSR firmy oraz monitorowanie realizacji strategii.
Zarówno koordynator ds. CSR jak i zespół roboczy powinni raportować bezpośrednio do jednej z osób zarządzających firmą (np. Prezesa lub Członka Zarządu).


Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

to jeden z kluczy do sukcesu. Im częściej korzysta z interaktywnych form przekazu (np. fora, portale społecznościowe) i angażuje pracowników, tym lepiej. Możliwość komentowania i zgłaszania propozycji dotyczących działań CSR firmy, dyskusja na ten temat jest niezwykle istotna dla budowania świadomości czym jest CSR i do czego jest firmie potrzebny.

Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...

te dotyczące grup głównych interesariuszy czyli Pracowników i Klientów. W przypadku Pracowników dotyczą one np. zapewnienia realizacji zrównoważonej polityki kadrowej, stwarzania przez firmę możliwości swobodnej wypowiedzi, zapewnienia możliwości angażowania się pracowników w działania na rzecz lokalnych społeczności. Jeśli chodzi o Klientów, to najistotniejsze są działania na rzecz jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, oferowanie Klientom produktów dostosowanych do ich wiedzy i możliwości finansowych czy też produktów i usług odpowiedzialnych społecznie (np. karta kredytowa WWF, z której część opłaty za użytkowanie jest przekazywane na konto organizacji ekologicznej WWF).
Istotna jest również kwestia komunikacji z Klientami i analizowanie informacji od nich płynących. Odbywa się to m.in. poprzez spotkania z Klientami, cykliczne badania ankietowe oraz co miesięczną analizę tematów zgłaszanych reklamacji. Podobnie dużą wagę przywiązuje się w firmie do rzetelnej komunikacji marketingowej, która w prosty sposób przekazuje informację na temat danego produktu czy usługi.
Szczegółowy przegląd działań CSR jakie prowadzone są w firmie znajduje się w raporcie „Odpowiedzialny Biznes 2012”: http://raportroczny.bankmillennium.pl/2012/pl/raport-cs
r

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

r
ealizacja projektów, które przynoszą wymierną korzyść zarówno dla firmy jak i interesariuszy, śledzenie i wdrażanie nowych trendów z obszaru CSR (np. sporządzenie raportu CSR zgodnego z międzynarodowymi wytycznymi GRI), możliwość interakcji z różnorodnymi grupami interesariuszy i uwzględnianie ich głosu w działaniach prowadzonych przez firmę.
CSR jest w polskim biznesie pojęciem stosunkowo nowym, więc satysfakcję przynosi również ciągłe poszerzanie wiedzy na ten temat i inicjowanie zmian w działalności firmy z uwzględnieniem praktyk obowiązujących na rynku.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: