Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Katarzyna Lorecka, Microsoft
powrót

Wywiad z Katarzyną Lorecką, Kierownik ds. odpowiedzialności społecznej Microsoft Sp.
z o.o.

Strategia CSR to…

inwestycja w dobro społeczne będąca długofalowym działaniem organizacji, angażującym jej potencjał administracyjny, organizacyjny, technologiczny, ekosystem partnerski i kapitał ludzki. W Microsoft odpowiedzialność społeczna biznesu, jako „corporate citizenship” traktuje przedsiębiorstwo, jako instytucjonalnego obywatela wraz z jego prawami i obowiązkami. Zakłada równowagę pomiędzy tradycyjnym aspektem komercyjnym działalności biznesowej i obowiązkami wobec akcjonariuszy, a wpływem na środowisko i interesariuszy (społeczeństwo, lecz także interesariuszy wewnętrznych, jakimi są pracownicy), wiążąc te aspekty poprzez dobrowolne integrowanie celów społecznych ze strategią biznesową. Cele nie spisane pozostają jedynie życzeniami. Z tej sfery życzeniowej wychodzą właśnie dzięki strategii i ustrukturyzowanym działaniom.

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

CSR zintegrowany ze strategią zarządzania oddziałuje nie tylko zewnętrznie, lecz także silnie umacnia kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Realizacji strategii CSR sprzyja jej zrozumienie i poparcie ze strony zarządu i kadry pracowniczej.


Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

jest bardzo ważna! Sprawna komunikacja wewnętrzna sprzyja internalizacji CSR, dzięki czemu też pewne aspekty społecznej odpowiedzialności łatwiej mogą być podejmowane przez różne działy w firmie, a pracownicy stymulowani do dzielenia się własnymi pomysłami. Zarządzanie wiedzą na temat odpowiedzialności społecznej w Microsoft służy wzmocnieniu świadomości pracowników i ich identyfikacji ze strategią, celami i misją CSR. Pomaga także angażować pracowników we wspólne inicjatywy. Warto wspierać się zdywersyfikowanymi narzędziami zarządzania wiedzą nt. CSR, by dotrzeć do różnorodnych grup pracowników. Raz jeszcze wspomnę tu kulturę organizacyjną, w którą „wsiąkają” idee CSR konsekwentnie komunikowane i współdzielone z pracownikami.

Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...

Jest wiele takich przykładów, ale wspomnę o dwóch. Pierwszym jest nasz najświeższy projekt, Dialog z interesariuszami wg standardu AA1000SES (tj. zaangażowania interesariuszy). W oparciu o analizy sytuacji społecznej w Polsce, formalnych strategii rozwoju kraju i światowych analiz gospodarczo-społecznych, wybraliśmy kilka zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana cyfryzacja. Są to kwestie szczególnie ważne z punktu widzenia branży informatycznej, lecz  przede wszystkim wzrostu konkurencyjności funkcjonowania państwa i społeczeństwa polskiego oraz eliminowania nierówności społecznych. Należą do nich m.in. rozwój przedsiębiorczości, włączenie cyfrowe, wsparcie systemu edukacji oraz rozwój usług e-administracji. Celem dialogu jest poznanie oczekiwań otoczenia firmy wobec niej w kontekście postępującej cyfryzacji Polski. Na te oczekiwania polski oddział Microsoft przygotowuje odpowiedzi, które zostaną udostępnione opinii publicznej w formie raportu wg standardu GRI (Global Reporting Initiative). W proces dialogu (kilkanaście tematycznych spotkań z interesariuszami) zaangażowani byli przedstawiciele niemal wszystkich działów w firmie. Nie tylko słuchali kierowanych pod naszym adresem oczekiwań, lecz uczestniczyli także w ich analizie, gdyż realizacja możliwych z naszej strony odpowiedzi na te wyrażone potrzeby wpisana jest w strategię działania firmy na najbliższych kilka lat. Drugim przykładem na przenikanie CSR w firmie jest Microsoft YouthSpark, globalna inicjatywa obejmująca programy społeczne oraz inne projekty Microsoft, które wspierają młodzież w zdobywaniu wykształcenia, zatrudnienia oraz w rozwijaniu postaw przedsiębiorczości.W ramach inicjatywy YouthSpark Microsoft przekazuje środki finansowe organizacjom non profit, które pomagają młodzieży na całym świecie, ale YouthSpark wykracza poza filantropię – to dostęp do programów umożliwiających młodym ludziom korzystanie z technologii oraz lepszą edukację, a także inspiracja dla młodzieży do wykorzystywania własnego potencjału.YouthSpark jest globalnym projektem, a w naszym polskim oddziale w realizacje tego CSRwego przedsięwzięcia zaangazowanych jest wiele działów.

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

CSR jest moją pasją nie tylko zawodową, lecz także prywatną. Praca daje mi wiele doświadczeń, które czasami zbieram w formie publikacji książkowych. Lubię dzielić się doświadczeniami podobnie, jak lubię te doświadczenia praktycznie gromadzić. Zwłaszcza, że na końcu w naszej pracy CSRowca jest dobro wspólne. Odpowiedzialność społeczna to obszar bardzo szeroki, od procesów wewnętrznych, poprzez pracę z ludźmi zarówno w firmie, jak i na zewnątrz, dający wiele powodów do satysfakcji. Jednym z nich jest na pewno mierzalny efekt naszych działań. Jeśli osiągamy zakładane cele, wsparcie trafia do beneficjentów i choć trochę jest w stanie odmienić ich życie na lepsze, to nasz wysiłek daje satysfakcję, a  ta z kolei motywuje do dalszych działań.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: