Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Jowita Twardowska, Grupa LOTOS
powrót
Wywiad z Jowitą Twardowską, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS

Strategia CSR to…


narzędzie wspierające organizację w skutecznym i efektywnym zarządzaniu biznesem.
Z jednej strony strategia to długofalowa wizja działalności, z drugiej grupa celów dokładnie wytyczających kierunki i charakter zadań, jakie stawiamy przed sobą dla osiągnięcia wyznaczonej wizji. Udziałem Grupy LOTOS stało się wypracowanie strategii CSR przy oddolnym zaangażowaniu specjalistów wszystkich kluczowych obszarów, a następnie przyjęcie jej do realizacji na najwyższym szczeblu zarządczym na równi z celami biznesowymi firmy. Strategią społecznej odpowiedzialności Grupa Kapitałowa LOTOS kieruje się od 2008 r. To znacznie usprawniło nasze podejście do tej sfery działalności.


Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani? Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

Jako Dyrektor ds. Komunikacji i CSR odpowiadam za koordynowanie procesu wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej LOTOS. Jesteśmy złożoną strukturą organizacyjną, zatem realizacja strategii nie może być skupiona w jednej komórce. Moim zadaniem jest zapewnienie skutecznych warunków zarządzania wszystkimi wskazanymi w strategii obszarami, na czele których stoją liderzy odpowiedzialni bezpośrednio za działania ukierunkowane na osiągnięcie zakładanych celów. Okresowy monitoring stopnia wykonania planów strategicznych gwarantuje mi możliwość podejmowania ewentualnych działań korygujących. Wyniki naszej działalności w okresach półrocznych sprawozdajemy Zarządowi. W zakresie mojej odpowiedzialności jest także przypisana organizacja prac związanych z cyklicznym raportowaniem wobec zewnętrznych interesariuszy. Fakt, iż zajmowane przeze mnie stanowisko jest bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS stanowi potwierdzenie wysokiej rangi CSR w systemie zarządzania całą grupą kapitałową w kraju i zagranicą. W moim przekonaniu jest to optymalny model działalności.

Komunikacja wewnętrzna dla CSR…


to wyznacznik odpowiedzialności firmy wobec pracowników. O komunikacji wewnętrznej w kontekście CSR należy mówić przynajmniej w dwóch aspektach. W strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS cele przypisane komunikacji spełniają bardzo ważną rolę. Z jednej strony spajają wszystkie pozostałe obszary strategii, stając się rodzajem pasa transmisyjnego, ukierunkowanego na przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach, wzbogacanie wiedzy oraz upowszechnianie dobrych praktyk CSR. Należy jednocześnie pamiętać o drugiej istotnej funkcji komunikacji wewnętrznej. Ona odzwierciedla kulturę organizacji, oddaje jakość relacji między pracownikami i kadrą kierowniczą, a także stosunek osób zarządzających do angażowania zatrudnionych w osiąganie celów strategicznych. Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji o strategii firmy, zmianach w jej sytuacji rynkowej, wynikach czy perspektywach rozwoju stanowi jeden z dowodów na odpowiedzialne, partnerskie i oparte na szacunku stosunki w organizacji. Lepiej poinformowani pracownicy mają zaufanie do zarządzających, w większym stopniu identyfikują się z celami i wartościami firmy. A to jedna z kluczowych wewnętrznych funkcji CSR.

Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...


strategiczne procesy zarządcze w kluczowych obszarach: polityki personalnej
i środowiskowej, etyki, bezpieczeństwa pracy i gospodarowania surowcami, komunikacji wewnętrznej oraz relacji z interesariuszami. CSR w Grupie LOTOS jest włączony do głównego nurtu zarządzania firmą, dzięki czemu przenika działalność każdego z segmentów biznesowych. Oczywiście osiągnięcie tego stanu było możliwe dzięki nadaniu CSR rangi strategicznej oraz osobistemu zaangażowaniu kadry kierowniczej. Obrazowym przykładem tego mechanizmu jest nasza inicjatywa „Dzień z CSR”, polegająca na skupianiu niemal 100 członków najwyższego kierownictwa grupy kapitałowej na wspólnej dyskusji na temat wyzwań związanych z wdrażaniem praktyk odpowiedzialnego biznesu. Dzięki tego rodzaju działaniom łatwiej w tak dużej jak nasza organizacji wpływać na postawy także szeregowych pracowników, odpowiedzialnych za działania operacyjne w zakresie CSR.


Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

odnotowywanie rosnącej grupy ambasadorów CSR w firmie. Dopóki CSR jest postrzegany, jako zadanie przypisane jednej osobie lub jednej komórce organizacyjnej,
o taką satysfakcję jest szczególnie trudno. Poczucie współodpowiedzialności za skuteczność strategii CSR obserwowane w coraz większej liczbie obszarów, daje pewność, że CSR staje się narzędziem doskonalącym, zmieniającym firmę na lepszą w sposób świadomy i niewymuszony. Uczestnictwo w tej zmianie daje mi energię do przekraczania kolejnych granic w rozwoju CSR nie tylko w firmie, ale i jej otoczeniu.


Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: